Różnice między księgowością pełną a uproszczoną

Księgowość w Polsce może przybierać różne formy, a wybór odpowiedniego systemu zależy od wielu czynników, takich jak rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej czy jej wielkość. Wśród dostępnych rozwiązań wyróżnia się dwa główne modele księgowości: pełną i uproszczoną. W tym wpisie przyjrzymy się bliżej tym dwóm formom, omawiając ich cechy charakterystyczne oraz różnice.

Czym charakteryzuje się księgowość pełna? 

Księgowość pełna, zwana także rachunkowością, jest najbardziej zaawansowanym i kompleksowym systemem ewidencji finansowej. Jest ona obowiązkowa dla spółek kapitałowych (np. spółki z o.o., S.A.), spółek handlowych oraz jednostek, których przychody przekraczają określony próg w ustawie o rachunkowości. Księgowość pełna wymaga prowadzenia szczegółowej dokumentacji finansowej obejmującej m.in. bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale własnym czy przepływy pieniężne. Taką księgowość powinna prowadzić doświadczona osoba z odpowiednim przygotowaniem, dlatego warto zlecić ją np. biuru rachunkowemu z Mikołowa

W ramach księgowości pełnej stosuje się zasadę podwójnego zapisu, co oznacza, że każda operacja gospodarcza jest ewidencjonowana na co najmniej dwóch kontach księgowych. Dzięki temu możliwe jest uzyskanie dokładnego obrazu sytuacji finansowej firmy oraz kontrolowanie przepływów pieniężnych. Księgowość pełna pozwala również na sporządzanie sprawozdań finansowych, które są niezbędne dla inwestorów, banków czy instytucji publicznych. Warto dodać, że jednostki prowadzące księgowość pełną mają obowiązek przeprowadzenia corocznego badania przez biegłego rewidenta.

Czym jest księgowość uproszczona? 

Księgowość uproszczona, nazywana również ryczałtem ewidencjonowanym lub podatkową księgą przychodów i rozchodów (PKPiR), jest alternatywą dla księgowości pełnej. Jest ona przeznaczona głównie dla małych i średnich przedsiębiorstw, których przychody nie przekraczają określonego limitu. Księgowość uproszczona cechuje się mniejszą ilością formalności oraz prostszymi zasadami ewidencji finansowej.

W ramach księgowości uproszczonej przedsiębiorca prowadzi jedynie podatkową księgę przychodów i rozchodów, w której zapisuje wszystkie transakcje gospodarcze. Nie ma tu obowiązku stosowania zasady podwójnego zapisu ani sporządzania rozbudowanych sprawozdań finansowych. Księgowość uproszczona pozwala na oszczędność czasu i kosztów związanych z prowadzeniem dokumentacji finansowej, jednakże nie daje tak dokładnego obrazu sytuacji ekonomicznej firmy, jak księgowość pełna.