Kategorie

Postępowania podatkowe, kontrole podatkowe i czynności sprawdzające

liczenie na kalkulatorzeReprezentujemy naszych klientów również w trakcie postępowań kontrolnych i podatkowych oraz przed sądami administracyjnymi. Czynności sprawdzające to dość niesformalizowana forma kontaktu podatnika z urzędem skarbowym. Ich celem jest m.in. badanie terminowości wpłat podatków i składania deklaracji, weryfikacja, czy złożone dokumenty są formalnie poprawne, weryfikacja uzyskanych przychodów i ponoszonych wydatków.
Postępowanie kontrolne jest kontrolą skarbową wykonywaną przez organ kontroli skarbowej, postępowanie podatkowe jest jurysdykcyjnym postępowaniem administracyjnym organu podatkowego zmierzającym do rozstrzygnięcia o indywidualnych uprawnieniach i obowiązkach podatkowych.

 

Reprezentowanie klienta przed organami skarbowymi i podatkowymi

Gdy kontrola podatkowa wykaże nieprawidłowości w wywiązywaniu się przez podatnika z obowiązków wynikających z przepisów podatkowych, a uchybienia te nie zostaną w całości usunięte, wszczynane zostaje postępowanie podatkowe w sprawie.
Reprezentujemy klientów przed organami skarbowymi i podatkowymi zarówno podczas czynności sprawdzających, kontroli podatkowej, jak i postępowania podatkowego.