Kategorie

Zastępstwo procesowe przed organami podatkowymi oraz innymi organami administracji rządowej i samorządowej

sala sądowaZapewniamy zastępstwo procesowe przed organami podatkowymi oraz innymi organami administracji rządowej i samorządowej. Opiera się ono na pełnomocnictwie udzielonym przez stronę postępowania. Reprezentujemy podmiot gospodarczy wobec organów administracyjnych, koncentrując się na wypracowaniu wraz z klientem odpowiedniej ścieżki postępowania i przeprowadzeniu czynności w jego imieniu m.in. z Urzędem Skarbowym czy Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

 

Reprezentacja podmiotów gospodarczych przed urzędami

Nasza oferta obejmuje:

  • udzielanie porad prawnych
  • sporządzanie opinii prawnych
  • podejmowanie przedsądowych działań polubownych – prowadzenie negocjacji w celu rozwiązania sporów, sporządzanie ugód i porozumień
  • zastępstwo procesowe w postępowaniach administracyjnych prowadzonych przed organami administracji rządowej i samorządowej
  • sporządzanie skarg do sądów administracyjnych i skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego i reprezentacja strony w postępowaniach wywołanych wniesieniem tych skarg
  • reprezentowaniem klienta w postępowaniu egzekucyjnym.