Kategorie

Obsługa postępowań podatkowych, kontroli podatkowych i czynności sprawdzających

pieniądze pod lupą

Oferujemy kompleksową obsługę postępowań podatkowych, kontroli podatkowych i czynności sprawdzających. Pomagamy naszym klientom w zakresie czynności sprawdzających związanych przede wszystkim z weryfikacją formalnej poprawności składanych dokumentów oraz ich zgodności ze stanem faktycznym, a także sprawdzeniem, czy podatki zostały zapłacone. 

 

Czym są: postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa i czynności sprawdzające?

Kontrola podatkowa jest również nazywana audytem podatkowym. Organy podatkowe sprawdzają podczas takiej kontroli, czy dany podmiot płaci odpowiednie daniny, prawidłowo stosuje różne odliczenia (np. VAT) i nie ma zaległości podatkowych. Częścią takiego audytu jest również poszukiwanie przez organy państwowe dochodów, które nie zostały zadeklarowane oraz kosztów, które zostały nielegalnie odliczone od przychodu. W ten sposób sprawdzane są podmioty, które są podejrzewane o uchylanie się od zobowiązań podatkowych. Kontroli podatkowej mogą podlegać: podatnicy, płatnicy i inkasenci, a także ich następcy prawni. Jej celem jest sprawdzenie, czy rozliczenia podatkowe są prowadzone zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.

Postępowanie podatkowe to rodzaj postępowania administracyjnego, które przeprowadzane jest przez organ podatkowy pierwszej instancji. Może zostać wszczęte przez podatnika na podstawie złożonego przez niego wniosku albo z urzędu w sprawach dotyczących podatków z wyjątkiem: składania zeznań, deklaracji, zaświadczeń oraz formularzy korygujących. Celem postępowania podatkowego jest wyjaśnienie, czy doszło do jakichkolwiek niezgodności podatkowych. Postępowanie podatkowe jest stosowane po to, aby ustalić wymiar podatku płatnika, u którego na podstawie posiadanej wiedzy lub informacji uzyskanych podczas kontroli podatkowej zachodzi podejrzenie nieprawidłowości w rozliczeniach podatkowych. Postępowanie takie może zostać wszczęte przez organy pierwszej instancji, a więc np. przez naczelnika urzędu skarbowego, naczelnika urzędu celno-skarbowego, prezydenta miasta, starostę, wójta, burmistrza lub marszałka województwa. 

Czynności sprawdzające są przez podatników często mylone z kontrolą podatkową. Są to jednak dwa odrębne narzędzia, jakie wykorzystują organy skarbowe. Kontrolna podatkowa jest o wiele bardziej sformalizowana od czynności sprawdzających, przez co, aby ją wszcząć, należy mieć ku temu rzetelne podstawy. Czynności podatkowe polegają na sprawdzeniu poprawności składanych deklaracji, weryfikacji danych oraz dokumentów przedstawianych podczas rejestracji podatkowej, a także upewnieniu się, czy podatki były opłacane terminowo. Jedną z najczęściej stosowanych czynności sprawdzających jest np. wezwanie podatnika do przedstawienia faktur w związku z jego wystąpieniem o zwrot VAT.

 

Reprezentujemy naszych klientów podczas kontroli podatkowej

W trakcie kontroli przeprowadzanej przez organy podatkowe lub inspektorów kontroli ZUS konieczne jest wypełnienie szeregu obowiązków, udzielenie wyjaśnień i przedstawienie wymaganych dokumentów. Mamy uprawnienia do reprezentacji klientów podczas kontroli przed urzędem skarbowym oraz przed sądem administracyjnym. Podejmiemy się reprezentowania podatników zarówno w toku całego postępowania, jak i w zakresie określonej czynności w jego ramach. Warto skorzystać z naszej pomocy podczas kontroli podatkowej, postępowania podatkowego czy czynności sprawdzających, ponieważ dzięki temu unikniesz nerwowych sytuacji, a Twoja firma będzie profesjonalnie reprezentowana przed organami podatkowymi. 

Jeżeli prowadzona jest przeciwko Tobie skarbowa sprawa karna, skorzystaj z naszej pomocy w zakresie zastępstwa prawnego w sprawach karnych skarbowych

Decydując się na nasze usługi, zyskasz fachową pomoc. Przejmiemy na siebie wszystkie kontakty z administracją podatkową, co pozwoli zredukować ryzyko błędów popełnianych podczas takiej kontroli lub postępowania. Każda pomyłka może wywołać niekorzystne skutki podatkowe, dlatego warto za wszelką cenę się ich wystrzegać.

Możemy zostać Twoim pełnomocnikiem i reprezentować Twoją firmę przed organem podatkowym w każdej sprawie związanej z podatkami. Takie rozwiązanie ma wiele niekwestionowanych zalet. Przede wszystkim ogranicza ryzyko kontroli skarbowej lub podatkowej. Wynika to z faktu, iż organy te niechętnie kontrolują te podmioty, które są reprezentowane przez fachowych pełnomocników będących prawdziwymi ekspertami w zakresie kontroli podatkowych. Kolejną korzyścią jest wyeliminowanie ryzyka popełnianych błędów, a także zmniejszenie kosztów i zyskanie większej ilości czasu. Jest to możliwe, gdyż pełnomocnictwo jest podpisywane raz na wszystkie czynności i jest zwolnione od opłaty skarbowej. Dzięki niemu przedsiębiorca zyskuje czas niezbędny do rozwijania swojej działalności i ma zapewnione bezpieczne warunki do jej dalszego prowadzenia.