Kategorie

Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów Mikołów

wyjmowanie dokumentów

Oferujemy prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów – potocznie nazywanej PKPiR lub KPiR. Jest to uproszczona forma ewidencji księgowej, w której notowane są zdarzenia gospodarcze danej firmy. KPiR jest uważana za jedną z najprostszych form rozliczania się firmy z urzędem skarbowym. Znajdują się w niej zapisy dotyczące zarówno osiąganych przychodów, jak i ponoszonych kosztów. Przedsiębiorcy powinni w niej zapisywać obroty, które osiągają ze sprzedaży, a także koszty poniesione w celu uzyskania przychodu. Na podstawie informacji zawartych w księdze przychodów i rozchodów podatnik może określić wysokość swoich zobowiązań podatkowych z tytułu podatku od osób fizycznych. Ten dokument księgowy pełni jeszcze jedną funkcję, dzięki niemu przedsiębiorca może pod koniec roku podsumować swoją działalność i ocenić, jakie miał dochody, a jakie straty.

 

Kto musi prowadzić księgę przychodów i rozchodów?

Kwestię dotyczącą tego, kto ma obowiązek prowadzić ewidencję podatkową w formie księgi przychodów i rozchodów reguluje Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Do prowadzenia KPiR zobowiązane są według niej:

  • osoby fizyczne, 
  • spółki cywilne osób fizycznych, 
  • spółki jawne osób fizycznych,
  • spółki partnerskie wykonujące działalność gospodarczą.

Wymienione wyżej podmioty mogą prowadzić księgę przychodów i rozchodów, jeśli obroty z tytułu prowadzonej przez nie działalności za poprzedni rok podatkowy nie były wyższe niż 2.000.000 euro. Jeżeli podatnik prowadzący ewidencję w formie KPiR przekroczy ten limit, musi zacząć prowadzić pełną księgowość. Księgę przychodów i rozchodów należy założyć w dniu rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej. 

Z obowiązku prowadzenia księgi przychodów i rozchodów zwolnieni są podatnicy, którzy wybrali ryczałt jako formę opodatkowania, adwokaci wykonujący wolny zawód adwokata wyłącznie w zespole adwokackim oraz przedsiębiorcy dokonujący sprzedaży środków trwałych po likwidacji działalności. 

 

Jak zbudowana jest księga przychodów i rozchodów i dlaczego warto zlecić nam jej prowadzenie?

Księga przychodów i rozchodów to dokument, w którym ujęte są takie pozycje jak: przychody, zakup towarów handlowych oraz materiałów podstawowych, poniesione wydatki związane z prowadzeniem działalności, a także koszty prac badawczo-rozwojowych. Nie należy natomiast wpisywać do niej: kosztów inwestycji, które są jeszcze w trakcie realizacji, zaliczek na poczet dostaw albo sprzedaży produktów, obrotu opakowaniami zwrotnymi czy jednorazowej pomocy udzielonej na rozpoczęcie działalności gospodarczej. 

Aby księga przychodów i rozchodów była uznana przez urząd skarbowy, musi być prowadzona zgodnie z wytycznymi zawartymi w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie prowadzenia KPiR. Musi więc mieć ściśle określoną strukturę. Prowadzona poprawnie KPiR składa się z 17 kolumn, które mają określoną kolejność i zawartość. Jeżeli nie masz czasu zajmować się prowadzeniem działalności gospodarczej i jednocześnie prowadzić KPiR, zgłoś się do nas!

Chętnie poprowadzimy w Twoim imieniu tę ewidencję podatkową. Gwarantujemy rzetelne podejście do wykonywanych zadań, sumienne wypełnianie obowiązków oraz prowadzenie KPiR zgodnie z wymogami prawa. Decydując się na współpracę z naszą firmą, zyskasz czas niezbędny do rozwoju działalności, a także spokój, gdyż będziesz mieć pewność, iż wszystkie zapisy w księdze przychodów i rozchodów są zrobione prawidłowo. Jeśli nie mieszkasz w Mikołowie, ale także chciałbyś skorzystać z naszej pomocy w zakresie prowadzenia KPiR, sprawdź naszą ofertę przygotowaną dla mieszkańców Żor: prowadzenie księgi przychodów i rozchodów Żory

W naszej firmie pracują najwyższej klasy specjaliści w dziedzinie finansów, księgowości, prawa i podatków. Ich wiedza jest stale uaktualniana, dzięki czemu doskonale orientują się we wszystkich najnowszych zmianach prawa podatkowego. Powierzając nam swoją ewidencję podatkową, masz pewność, że oddajesz ją w ręce profesjonalistów.

 

Jakie ewidencje podatkowe poza KPiR prowadzimy?

Świadczymy usługi prowadzenia pozostałych ewidencji podatkowych. Obejmują one ewidencję środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, ewidencję wyposażenia, ewidencję kupna i sprzedaży wartości dewizowych (tylko kantory), ewidencję sprzedaży (tylko klienci biur rachunkowych oraz podatnicy chcący księgować sprzedaż po zakończeniu miesiąca), ewidencję przebiegu pojazdu (w niektórych przypadkach).